วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ประเพณีสงกรานต์

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีสงกรานต์

ม่วนซื่น ชื่นฉ่ำ สุขล้ำ สงกรานต์
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 
ณ โถงใต้อาคารปิยชาติ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป


ผู้เ้ข้าร่วมกิจกรรมโปรดแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสหรือชุดลายดอกไม้

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

MicroST@R

ศิริราชเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการเพื่อหาประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทำวิจัย และศึกษาเส้นทางอนาคต ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ อีกทั้งมีโอกาสได้ร่วมงานกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึก๋่ระดับโท-เอก ของภาควิชาจุลชีววิทยาประชุมวิชาการ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 17


          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 17 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยจากคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ และศิษย์เก่าวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

กิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
จากใจเหลือง-แดงสู่ชุมชน


          ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินบริจาคเพื่อจัดสรรเฉพาะดอกผลไปเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ดำริที่จะทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชาวชนบทในท้องที่ห่างไกล และได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขยายขอบเขตการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาได้ระยะหนึ่ง
จึงสมควรที่จะให้มีการร่วมมือกันทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
กิจกรรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 2 ครั้ง 
          คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อน ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" เมื่อวันที่ 22 - 24 กันยายน 2556 ณ วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่          กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการรักษาทางทันตกรรม และการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม องค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยต่าง ๆ ระหว่างอาจารย์กับศิษย์เก่า และระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเอง อันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าด้วยอีกทางวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม

การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน

เสริมสร้างความรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

               คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นเข้ากับการเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคสนาม

          วิชา ทพ 331 พื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพและการสื่อสารเพื่อสุขภาพช่องปาก จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามาจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน และที่สำคัญต้องเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การนำศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

          ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการดำรงชีวิต และวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนในชุมชนจอมบึง จ.ราชบุรี และสามารถนำความรู้ภาคทฤษฏีในการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และทักษะการสื่อสาร รวมถึงศิลปะการนำเสนอมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้ เช่น การจัดทำวีดีทัศน์เรื่อง (ไม่ใช่) แค่ขยะ, กลมกล่อม จอมบึง เป็นต้น ซึ่งวีดีทัศน์ทั้งสองเรื่อง มีวัตถุประสงค์ที่จะให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของคนในชุมชน
(การเรียนการสอนอยู่ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2556)วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมนักศึกษา ตำรานอกห้องเรียน

กิจกรรมนักศึกษา ตำรานอกห้องเรียน 3

ศิลปะและวัฒนธรรม รากเหง้าของความเจริญ


          ศิลปะ คือ ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฎซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคนเพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรม จารีตประเพณีหรือความเชื่อทางศาสนา

          วัฒนธรรมเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถแก้ไขและเข้าใจร่วมกัน ดังนั้น วัฒนธรรมไทย จึงเป็นวิถีชีวิตที่คนไทยได้สั่งสม เลือกสรร ปรับปรุง แก้ไขจนถือว่าเป็นสิ่งดีงาม เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และได้ใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสังคม          ศิลปะและวัฒนธรรมจึงเป็นเสมือนรากเง้าของความเจริญ ความสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตของมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานศึกษาที่อยู่คู่บ้านเมืองไทยมาเป็นเวลานาน และเป็นสถานศึกษาหลักของประเทศในด้านต่างๆ เช่น วิทยาการทางด้านการแพทย์ วิทยาการด้านภาษา ศิลปะ และการเมือง การปกครอง เป็นต้น อีกทั้งตำแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยล้วนตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชนซึ่งเป็นแหล่งความเจริญทางศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตการณ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมิใช่เพียงสถานที่ศึกษาวิทยาการต่างๆ เพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นแหล่งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการการร่วมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการบริการวิชาการเข้ากับศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสมอีกด้วย
          เฉกเช่นเดียวกับกิจกรรมธรรมศาสตร์ทำนา ที่สอนให้นักศึกษาลูกแม่โดมเรียนรู้ และซึบซับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการดำนา การเกี่ยวข้าว อีกทั้งยังนำผลผลิตที่ได้รับส่งต่อให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้เรียนรู้สืบต่อไป

กิจกรรมไหว้ครู


ดอกมะเขือ สัญลักษณ์ของการอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมที่จะเีรียนรู้วิชาต่าง ๆ จากครูบาอาจารย์
หญ้าแพรก สัญลักษณ์ของสติปัญญาที่เจริญงอกงามเปรียบเสมือนหญ้าแพรก
ดอกเข็ม สัญลักษณ์ของสติปัญญาอันเฉียบแหลม เหมือนดั่งดอกเข็ม
ข้าวตอก สัญลักษณ์ของความเป็นระเบียบ
           พิธีไหว้ครู จึงเป็นพิธีกรรมที่่เหล่าศิษย์จะได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณครู เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง และเป็นการปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี ประพฤติชอบดังเช่นพานธูป พานดอกไม้ที่นำมาไหว้ครู
กิจกรรมสืบสานศิลป์ สี่ถิ่นไทย


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานศึกษาที่อยู่คู่บ้านเมืองไทยมาเป็นเวลานาน เป็นสถานศึกษาที่สรรค์สร้างและปลูกฝังวิทยาการหลากหลายแขนงให้แก่สังคม ทั้งการเมือง การปกครอง การแพทย์ ภาษา รวมถึงแนวคิด และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยถ่ายทอดผ่านมุมมองของศาสตร์และศิลป์ และได้มีการสืบสานต่อจนกลายเป็นวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนรากเหง้าของความเจริญ ความสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตของมนุษย์
          เฉกเช่นเดียวกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โดยบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมในแนวคิดที่ว่า การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งสี่ภูมิภาค มีดำเนินกิจกรรมผ่านการแต่งกายตามภูมิลำเนา การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำภาค เช่น การตีกลองสะบัดชัย การรำเทียน เป็นต้น โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมสืบสานศิลป์สี่ถิ่นไทยจะช่วยจุดประกายความคิดให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้ให้สืบต่อไป